Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Визия

Образованието е национален приоритет. За първи път детската градина  е обвързана с понятието „образование” – процес, който включва обучение, възпитание и социализация.
 В детска градина „Еделвайс” се зачитат потребностите и интересите на детето. Учителите използват игровата дейност във всички видове организация на предучилищното  образование през учебното и неучебно време. Полагат се основите за учене през целия живот, създават се условия за цялостното развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за преминаване на детето към училищното образование.
Детска градина „Еделвайс” е мястото, където детето за първи път попада в една организирана по нов за него начин среда, изгражда и затвърждава навиците си за общуване и оформя основата на бъдещите си представи за добро и зло.
Детска градина „Еделвайс” гарантира равно качество на услугите за всяко дете.
Детска градина „Еделвайс” е място за срещи, консултации и социални контакти на родители и педагогически специалисти, които работят в сътрудничество и взаимодействие при обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики в работата с едни и същи деца.

  • Created on .