Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Ценност на ДГ

Главна ценност е детето.
Личният опит на детето, направляван преднамерено от учителя води до възникване на нови познавателни потребности, стимулира се търсенето на отговор и решения.
От голямо значение  е социализацията на децата. Детска градина „Еделвайс” работи и ще продължи да работи за мотивиране на децата да преобразуват целенасочено своето поведение, съобразно с обществените норми и едновременно с това да ги видоизменя в посока на нови, нестандартни прояви на взаимоотношения.   Посредством общуването с партньорите в групата децата по-бързо възприемат динамично променящите се социални взаимоотношения, по-лесно усвояват причинно-следствени връзки при взаимодействието дете-учител.  
Предучилищната възраст е период на активна социализация на детето, възпитавайки от малко то да съпреживява с другия, да му съчувства и желае неговото благополучие, мотивираме преобразуването на поведението.  
В детска градина „Еделвайс” средата е важно условие за реализиране на успешно педагогическо взаимодействие. Във всяка група е създадена обстановка, която е съобразена с възрастовите особености на децата. Добре подбраният интериор провокира детето по непринуден и естествен начин.
Децата се обучават в здравословна, безопасна и сигурна среда. Целта е опазване здравето и живота на децата по време на образователния процес.

  • Created on .