Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Главна цел

Целта на детска градина „Еделвайс” е създаването на възможности за всяко дете да развива максимално своите потребности и да се подготви за училищното обучение, ориентирането му в общочовешки ценности и формирането на определени умения и навици, за адаптирането му към новата среда и към ученето като дейност.  Детска градина ще работи за осигуряване на подходяща физическа, психическа среда за развитие способностите и уменията на всяко дете, за подкрепа на индивидуалните му потребности. Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.
В детска градина „Еделвайс” основните аспекти на ученето през целия живот са:
-    да се научим да знаем;
-    да се научим да правим;
-    да се научим да живеем заедно;
-    да се научим да бъдем.

  • Created on .

Ценност на ДГ

Главна ценност е детето.
Личният опит на детето, направляван преднамерено от учителя води до възникване на нови познавателни потребности, стимулира се търсенето на отговор и решения.
От голямо значение  е социализацията на децата. Детска градина „Еделвайс” работи и ще продължи да работи за мотивиране на децата да преобразуват целенасочено своето поведение, съобразно с обществените норми и едновременно с това да ги видоизменя в посока на нови, нестандартни прояви на взаимоотношения.   Посредством общуването с партньорите в групата децата по-бързо възприемат динамично променящите се социални взаимоотношения, по-лесно усвояват причинно-следствени връзки при взаимодействието дете-учител.  
Предучилищната възраст е период на активна социализация на детето, възпитавайки от малко то да съпреживява с другия, да му съчувства и желае неговото благополучие, мотивираме преобразуването на поведението.  
В детска градина „Еделвайс” средата е важно условие за реализиране на успешно педагогическо взаимодействие. Във всяка група е създадена обстановка, която е съобразена с възрастовите особености на децата. Добре подбраният интериор провокира детето по непринуден и естествен начин.
Децата се обучават в здравословна, безопасна и сигурна среда. Целта е опазване здравето и живота на децата по време на образователния процес.

  • Created on .

Визия

Образованието е национален приоритет. За първи път детската градина  е обвързана с понятието „образование” – процес, който включва обучение, възпитание и социализация.
 В детска градина „Еделвайс” се зачитат потребностите и интересите на детето. Учителите използват игровата дейност във всички видове организация на предучилищното  образование през учебното и неучебно време. Полагат се основите за учене през целия живот, създават се условия за цялостното развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за преминаване на детето към училищното образование.
Детска градина „Еделвайс” е мястото, където детето за първи път попада в една организирана по нов за него начин среда, изгражда и затвърждава навиците си за общуване и оформя основата на бъдещите си представи за добро и зло.
Детска градина „Еделвайс” гарантира равно качество на услугите за всяко дете.
Детска градина „Еделвайс” е място за срещи, консултации и социални контакти на родители и педагогически специалисти, които работят в сътрудничество и взаимодействие при обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики в работата с едни и същи деца.

  • Created on .

Мисия

Мисия на детска градина „Еделвайс” е да бъде осигурено пространство за игра, общуване и творчество като желани и значими за детето и техните родители форми на педагогическо взаимодействие. Детска градина е подходяща среда за социални контакти при реализиране целите на съвременното предучилищно образование. Това означава децата да придобият компетенции, отнасящи се до общуването, толерантността, уважението и разбирането на другите, знанията за символите на нашата държава.
Детска градина „Еделвайс” се стреми да осигури цялостно развитие на детето, запазвайки ценността на детството:
- осигуряване приемственост в подготовката за училище – създаване на условия за формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене, особено за деца, които живеят в среда, в която образованието не се приема за ценност;
- сътрудничество и взаимодействие с родителите и организацията и управлението на детската градина.
Предучилищното образование се осъществява осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.Приоритетите на детска градина „Еделвайс” са да се осигурява възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпването им в първи клас. Постъпването на детето за предучилищно образование се осъществява целогодишно.
По желание на родителите се организират и следните педагогически дейности – английски  език, танци, религия.

  • Created on .

Дневен режим

Прием 6.30 – 8.30
Сам. дейности по избор на децата  
Утринна гимнастика 8.30 – 8.50
Сутрешна закуска 9.00 – 9.20
Основни форми на педаг. 9.30 – 10.40
взаимодействие /педаг. ситуации/  
Подкрепителна закуска 10.45 – 11.00
Основни форми на педаг. 11.00 – 11.30
взаимодействие /педаг. ситуации/  
Педагогическа дейност 11.30 – 12.00
по желание на родителите  
/англ. ез.,танци, религия/  
Допъл-ни форми на педаг. 12.00 – 13.00
взаимодействие, игри  
Подг. за обяд и обяд 13.00 – 13.30
Следобеден сън 13.45 – 15.15
Основни форми педаг. 15.30 – 16.00
взаимодействие /педаг. ситуации/  
Подкрепителна закуска 16.00 – 16.30
сътрудничество и взаимодействие  
с родители, време за игри,  
изпращане на децата 16.30 – 18.30
  • Created on .