Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

ДГ " Еделвайс" участва в изпълнението на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти.
Обучението премина успешно, като се включиха 13 педагогически специалисти от детската градина, на които са издадени Удостоверения с присъдени квалификационенни кредити. Педагогическите специалисти избраха да се включат в частично присъствени обучения с логистика с продължителност от 32, половината от часовете на които се проведоха в присъствена форма, а останалата половина – в дистанционна форма.
По Дейност 1 обученията сe проведоха както следва:
В периода 17.07.2019 г. – 20.07.2020 г. директорът се включи в обучение на тема: „Съвременни методи на управление на образователните институции: формиране на умения за стратегическо планиране и ефективно управление на човешките ресурси в образователната институция”, съгласно държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 12 педагогически специалисти участваха в обучение в гр. Банско на тема "Техники при работа с ученици със СОП и създаване на толерантна среда в училище” през м. август 2020 г.

По дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ дава възможност за включване на педагогически специалисти в процедури за придобиване на професионално-квалификационната степен (ПКС) по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.
Всеки педагогически специалист може да заяви своето желание за участие в Дейност 2 като подаде Заявление до директора на образователната институция, в която работи по трудов договор (по образец). В заявлението лицето посочва за коя процедура за придобиване на ПКС кандидатства, както и дали желае да се включи в подготвителни курсове за придобиване на Пета или Четвърта ПКС. При направен избор за включване в подготвителен курс за процедура за придобиване на професионално-квалификационна степен педагогическият специалист посочва ПКС, за придобиването за която кандидатства, както и департамента към висшето училище, където ще кандидатства. Присъдената професионално-квалификационна степен се удостоверява със свидетелство за професионално-квалификационна степен, което се представя при отчитане на дейността.
По проекта са възстановени и разходите за участие в процедурата за придобиване на Пета, Четвърта и Трета професионално-квалификационна степен, както следва:
• Пета ПКС -1 педагогическият специалист;
• Четвърта ПКС - 9 педагогически специалисти;
• Трета ПКС- 10 педагогически специалисти

  • Created on .