Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Проектни предложения към община Кюстендил

„Нашата детска градина”

През учебната 2021/2022 г ще се реализира проектното предложение "Нашата детска градина” oт Приоритетна област"Ремонти, благоустрояване и опазване на околната среда в община Кюстендил".

Този проект се отнася за подобряване на физическата среда в детската градина чрез ремонт на обслужващите помещения, които са предназначени за тоалетни и умивални в две от групите - "Катеричка" и "Мечо”, намиращи се в сградата на ул. "Спартак“ № 21. Проектът „Нашата детска градина” е насочен към 85 деца от 10 месеца до 7 години и предучилищното образование е организирано във четири възрастови групи- яслена и три групи детска градина. В тези две групи ще бъдат монтирани и щори. С настоящата проектна идея ще бъде изградена здравословна и безопасна физическа среда, осигуряваща условия за нормално физическо, психическо развитие и възпитание на децата в детската градина.

  • Created on .

Моят велосипед


Имам аз малко превозно средство
само на две колела
Няма нужда от резервоар за храна
Природата с газове не замърсява
искаш ли да се повозиш - то те спасява!

На 21.04.2021 г. учителката В. Стоянова проведе планирана педагогическа ситуация с децата от група "Зайче" по образователно направление конструиране и технологии на тема: "Моят велосипед".

Реализирането на очакваните резултати от план-конспекта на урока се базира на богата нагледно-практическа основа. Образователното съдържание се проведе чрез нови подходи, интерактивни играчки и мултимедийни продукти.

Ситуацията се проведе на новоизградената площадка в двора на ДГ,  реализирана по проект:"Играя и се движа безопасно" . Това спомогна децата да осъзнаят себе си като активни участници в движението по пътищата, да открият опасностите които крие улицата и да усвоят модели на безопасно поведение.

velo-velo-
velo-velo-
velo-velo-
velo-velo-
velo-velo-
velo-velo-
velo-velo-
velo-velo-

  • Created on .

„Играя и се движа безопасно”

Детска градина ,,Еделвайс” кандидатства по проектното предложение,,Благоустрояване и озеленяване в община Кюстендил”
Проектът „Играя и се движа безопасно”е насочен към 160 деца от 3 до 7 години и предучилищното образование е организирано във четири възрастови групи(първа, втора, трета и четвърта групи).

Детска градина ,,ЕДЕЛВАЙС” град Кюстендил разполага с две сгради на ул.,,Г.Бенковски”10 и ул.,,Спартак”21, където се ще се изпълняват дейностите по проекта. Проектното предложение „Играя и се движа безопасно” е насочено към създаване на условия за съвременно обучение и възпитание на децата по пътна безопасност. Желанието на педагогическия екип на ДГ,,Еделвайс” е обучението по БДП да се провежда на обособени интерактивни площадки, на които с помощта на дидактически средства да се организират и провеждат състезания, конкурси, викторини и др.по БДП на децата и техните семейства.

Подготовката на децата по БДП е обща задача на семейството и детската градина. Посредством играта детето овладява социалните роли (шофьор, майка, баща, дете - пътник) и правилата за движение на улицата . Посредством играчките детето овладява наименованията и предназначението на превозните средства.

От значение е примерът на родителите, които могат да се привлекат като наблюдатели или участници, да бъдат ангажирани и съпричастни към проблема на детската безопасност на пътя.Целта на проекта е изграждането на интерактивни площадки за безопасно движение с пътни знаци, светофари и полагане на хоризонтална пътна маркировка върху асфалтова настилка- пешеходни пътеки тип „зебра”.

 

  • Created on .